Medya ve İletişim Araştırma Merkezi (MEDİLAM)

Medya ve İletişim Araştırma Merkezi (MEDİLAM), Medya ve İletişimin her alanında bilimsel araştırma, bu araştırmaları uygulamaya koyma ve yayınlama yapmayı amaçlamaktadır. Medya ve İletişim merkezi iletişimin her alanında bu alanlarda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmayı hedeflemektedir. Bunun yanında topluma fayda sağlayacak eğitim programları düzenlemekte ve sosyal sorumluluk projeleri kapsamında hareket etmektedir.

Bu amaçla MEDİLAM:

a) Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapar. İstek ve ihtiyaç duyulan konularda araştırma - inceleme, piyasalarda araştırma yapar toplumun nabzını ölçer; bu doğrultuda bilimsel açıdan görüş sunar, proje ve rapor hazırlar. Görsel, duyusal ve yazılı yayın faaliyetlerinde bulunarak kapsamlı iletişim kampanyaları yürütür.

b) Uluslararası ve Ulusal seviyede programlar hazırlar, seminerler, sempozyumlar, konferanslar, kongreler düzenler.

c) Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi ve Medya ve İletişim Araştırmaları Merkezinin yetkili birimlerince verilecek, üniversitenin kurulma amacına uyan diğer görev, çalışma ve projeleri harekete geçirir, gerçekleştirir.

MEDİLAM - Misyon

Medya ve iletişim alanında çok yönlü ilişkiler geliştirmek ve bu ilişkileri topluma fayda sağlayacak şekilde yönlendirmek; medya ve iletişimin tüm araç ve yöntemleri ile Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi’nin Kıbrıs’ta ve ada dışı tüm ülkelerde her alanda nitelikli bir şekilde temsil edilmesini sağlamak, Kıbrıs’ı hem ada içinde hem de yurtdışında daha iyi tanıtmak ve bu doğrultuda Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesini güçlendirmek. Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi’nin kapsamlı iletişim stratejisini oluşturmak. Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesinin inceleme, araştırma, sosyal sorumluluk gibi çeşitli alanlarda yürüttüğü proje ve bilimsel çalışmaları, planlı, sürekli ve etkin bir biçimde kamuoyuna aktarmak ve farkındalık yaratmak. Medya ve iletişimde düşünce sistemi ve yaklaşımları yakından takip etmek, değerlendirmek, bu değerlendirmeler ve varılan sonuçlarla hareket ederek en başta öğrencileri daha sonra da araştırmacı ve sorgulayıcı ruhu aşılayarak kamuoyunu bilgilendirmek. Kıbrıs ve Türkiye Basını ile ilişkileri düzenlemek, geliştirmek; basın mensubu çalışanların çalışmalarını kolaylaştırıcı şekilde adımlar atmak ve basının gelişimine İletişim Fakültesi öğrencilerine eğitim ve uygulamalar ile kalifiye çalışan yetiştirerek katkıda bulunmak. Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi- toplum iletişiminin etkin yönetimi için gerekli olan çalışma ve düzenlemeleri yapmak ve ugulamaya

koymak. Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde bulunan tüm bölümleri ile ilgili araştırma yapmak, yeni teknolojilerin en etkin ve verimli bir şekilde kullanımının sağlanması ile ilgili çalışmalar yapmak, bu alanda sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli mezun sayısını arttırmak. KKTC’de Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi’nin aynası olarak üniversiteyi zenginleştirerek korumak.

MEDİLAM - Vizyon

Ulusal ve uluslararası alanda medya ve iletişim konusunda söz sahibi, dünya standartlarında kaliteli eğitim ve araştırma faaliyetleri yürüten, radyo ve televizyon yayıncılığı ile birlikte dijital ortamda bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin, verimli kullanabilen, görsel iletişim tasarımları uygulayarak reklamcılıkta farklılık ve farkındalığı artıracak girişimlerde bulunan ve bunu topluma aktarabilen bir eğitim ve araştırma kurumu olmak

MED-İL Araştırma Merkezi (MEDİLAM)

Öneriler :

1- Medya ve İletişim Araştırmaları Dergisi

2- Medya ve İletişim Araştırmaları Dergisine öğretim üyeleri tarafından hazırlanacak makaleler, öğrenciler tarafından üretilen projeler, etkinlikler ve tasarımlar

3- Siyasal İletişimin dünü- bugünü (panel)

4- Etkili İletişimin önemi; işletmelerde geldiği nokta (sempozyum)

5- Yeni dünyada zaman yönetimi (seminer)

6- Reklamın Gelişimi; Televizyonda Reklam Olgusu (Kongre)

7- Siyasal İletişim Yönetimi Sertifika Programı

8- Kurumsal İletişim Yönetimi Sertifika Programı

9- Özel Sektör çalışanlarının iletişim gelişimine yönelik sertifika program

10-İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı

11-Risk Yönetimi ve Girişimcilik Sertifika Programı

12-İletişim becerilerini geliştirme eğitim program

13-Medya İlişkileri yönetimi eğitim program

14-Satış İletişimi Eğitim program

15-Kriz yönetimi eğitim program

16-Siyasal İletişimi yönetme eğitim programı